Reklamační řád

Reklamační řád

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Dle tohoto reklamačního řádu společnosti SOONN spol. s r.o. (dále jen dodavatel) se po dobu platnosti řídí reklamační řízení mezi dodavatelem a zákazníky, které se týká jim dodaného zboží nebo služeb.

Každá reklamace se vyřizuje zásadně v reklamačním řízení. Toto řízení zahajuje dodavatel na návrh zákazníka. Zákazník předá reklamované zboží v sídle společnosti nebo ho na své náklady zašle na adresu sídla společnosti v ochranném přepravním obalu spolu s průvodním dopisem popisujícím závadu. Pokud reklamované zboží nelze ze závažného důvodu přepravit do sídla společnosti, zákazník uvede, kde se reklamované zboží nachází a kdy jej lze prohlédnout. V tomto případě zákazník plně uhradí dodavateli cestovní náklady s tím spojené. V případě osobního předání obdrží zákazník od dodavatele zakázkový list o převzetí do opravy reklamace.

Reklamace včetně odstranění závady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí do opravy, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se zákazníkovi přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Dodavatel po řádném vyřízení reklamace vyzve zákazníka k převzetí opraveného zboží nebo po domluvě s ním zajistí přepravu opraveného zboží na své náklady.

PODMÍNKY ZÁRUČNÍ REKLAMACE

Délka záruční doby je uvedena na faktuře, záručním nebo dodacím listu, standardně je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem vystavení faktury, respektive dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

Reklamaci lze uplatnit vždy, vykazuje-li dodané zboží funkční, vzhledové nebo jiné vady, ať skryté nebo zjevné, které zabraňují jeho užívání k účelu, ke kterému bylo výrobcem určeno a kterého by jinak při použití zboží bezvadného bylo dosaženo.

Reklamaci zjevných vad, zejména množství nebo druhu dodávaného zboží, lze uplatnit pouze při převzetí zboží. K pozdější reklamaci nelze přihlížet. K této reklamaci je oprávněn kdokoli, kdo jménem zákazníka zboží přebírá, nebo určený přepravce.

K reklamaci je nutno ve všech případech předložit záruční list nebo fakturu (případně kopie těchto dokladů) na zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Nárok na uplatnění bezplatné záruční opravy zaniká v následujících případech:

· Poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem).

· Porušení ochranných pečetí, výrobního čísla a nálepek, pokud na výrobku jsou.

· Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci ke zboží.

· Neodborná instalace, zacházení a obsluha, které jsou v rozporu s návodem k obsluze, nebo zanedbání péče o zboží.

· Provedení neoprávněného zásahu do výrobku či jiných úprav bez svolení dodavatele.

· Poškození atmosférickými poruchami, haváriemi nebo živly.

V případě neoprávněné reklamace bude dodavatel zákazníkovi účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním. Zboží bude zákazníkovi zasláno zpět buď na dobírku nebo po zaplacení faktury.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád nabývá účinnosti 1.7.2011.

Každá reklamace se posuzuje podle reklamačního řádu platného v době převzetí zboží zákazníkem nebo prvním přepravcem.

Dodavatel si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.